Parkeringsbolaget   P-platser i Borås   P-tillstånd   Parkeringsanmärkning   Kartor och broschyrer   Byggprojekt   Anslagstavlan   Länkar   Kontakta oss
 
     

Kundtjänst:

Öppettider vardagar:
08.00-12.00
13.00-15.30

Tel: 033-35 32 50


E-post:
p-bolaget@boras.se

Karta:
Här hittar du oss

Sök P-plats:

 

 

Vad är skillnaden mellan gatumark och tomtmark?

Gatumark är gator, torg, parker och annan offentlig mark. Gatumarken sköts av Tekniska förvaltningen i Borås. Parkeringsupplåtelser sker enligt offentligrättslig lagstiftning. Utfärdade p-anmärkningar kallas faktura på felparkeringsavgift och fästs på bilrutan.

Tomtmark är kvartersmark och kan ha både privata och kommunala/statliga ägare. Parkeringsupplåtelser sker enligt civilrättslig lagstiftning. Alla parkeringsplatser som tillhör Parkeringsbolaget och andra privata fastighetsägares parkeringsplatser upplåts civilrättsligt. Utfärdade p-anmärkningar kallas faktura på kontrollavgift och fästs på bilrutan.


Vanliga P-skyltar

Ett enkelt sätt att undvika onödiga felparkeringar är att ha kunskap om exakt vad parkeringsskyltarna betyder.
Här hittar Du de vanligaste parkeringsskyltarna som finns placerade utmed gator och på parkeringsplatser, och det är ju varje fordonsförares skyldighet att veta vad de innebär.
Se exempel på P-skyltar.


Generella regler

Du får varken stanna eller parkera:
- På eller 10 meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
- På eller 10 meter före en korsande cykel- eller gångbana.
- På en cykelbana, gångbana eller trottoar.
- I eller 10 meter före och efter en vägkorsning.
- På en busshållplats, annat än för att låta passagerare stiga på av.
- På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
- I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
- På eller i närheten av backkrön, eller i en kurva med skymd sikt.
- I en vägport eller i en tunnel.
- Längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.


Du får inte parkera:
- Framför en in/utfart till en fastighet.
- Så att något hjul står utanför parkeringsrutan.
- 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats, om gul markering saknas.
- På en huvudled, även inom tättbebyggt område.
- På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
- Brevid annat fordon som stannat el. parkerat längs körbanan, eller brevid en anordning (t.ex. container) som ställts upp där.


Lokala P-regler i Borås

De grundläggande parkeringsreglerna på gatumark i kommunen liksom i övriga Sverige finns i Trafikförordningen (TF) och Vägmärkesförordningen (VMF). Vissa regler enligt TF skyltas inte på gatan.

De lokala bestämmelserna för parkering på gatumark i kommunen beslutas av tekniska förvaltningen och finns i "Lokala Trafikföreskrifter". Dessa finns på Transportstyrelsen.se

- Grundregeln för all parkering på gatumark i Borås är att man får parkera 24 timmar om inget annat anges genom vägmärkesskyltning på den aktuella gatan. Lördag, söndag, andra "röda" dagar samt dag innan röd dag är parkering tillåten utan avbrott. Grundregeln är inte skyltad men gäller i hela kommunen.

- I motsats till en hel del andra städer har kommunen inte s.k. datumparkering.

- I Borås centrum finns en avgiftszon med max p-tid 2 timmar. Zonen som ligger innanför cityringen är skyltad vid varje tillfartsgata.

- I centrum av stadsdelen Norrby finns en parkeringszon med begränsad parkering till max 5 min på gatan. Det finns dock skyltade undantag på vissa gatuavsnitt inom zonen som medger både längre parkeringstid och förbud.

- Parkeringsbestämmelserna för tomtmarksparkeringar skyltas vid infarten till varje parkeringsplats.